Dezvoltarea durabila

DEZVOLTAREA DURABILĂ

La 25 septembrie 2015, Adunare a Generală ONU a adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă (UN, 2015). Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). ODD-urile universale, transformaționale și inclusive descriu provocările majore ale dezvoltării umanității. Scopul celor 17 ODD este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele acoperă provocările globale care sunt cruciale pentru supraviețuirea umanității. Ele stabilesc limite de mediu și praguri critice pentru utilizarea resurselor naturale. Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care clădesc dezvoltarea economică. Ele abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educația, sănătatea, protecția socială și oportunitățile de locuri de muncă, tratând în același timp schimbările climatice și protecția mediului. ODD-urile abordează barierele sistemice cheie pentru dezvoltarea sustenabilă cum ar fi inegalitatea, modele de consum nesustenabile, capacitatea instituțională slabă și degradarea mediului. Pentru atingerea acestor obiective, fiecare trebuie să-și îndeplinească partea sa: guvernele, sectorul privat, societatea civilă și fiecare om din lume. Se așteaptă din partea guvernelor să își asume răspunderea și să stabilească un cadru național, politici și măsuri pentru implementarea Agendei 2030. Trăsături cheie ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă sunt universalitatea și indivizibilitatea . Ea se adresează tuturor țărilor – de la Sudul Global la Nordul Global – ca țări țintă. Toate țările care subscriu la Agenda 2030 trebuie să-și alinieze propriile lor eforturi de dezvoltare cu scopul de promovare a prosperității, protejând în același timp planeta pentru a realiza o dezvoltare sustenabilă. Astfel, în ceea ce privește ODD, toate țările pot fi considerate în curs de dezvoltare și toate țările trebuie să ia măsuri urgente.

De ce ne preocupă dezvoltarea durabilă?

Pentru că generațiile actuale trebuie să-și poată acoperi nevoile fără să compromită capacitatea generațiilor viitoare de a-și acoperi propriile nevoi. Conceptul de dezvoltare durabilă înglobează considerente economice, sociale și de mediu care pot evolua în interdependență, susținându-se reciproc.

ODD-urile își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea economică, cea socială și componenta de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele, pe:

  • demnitate umană
  • stabilitate regională și globală
  • o planetă sănătoasă
  • societăți reziliente și echitabile
  • economii prospere.

Angajamentul UE față de dezvoltarea durabilă

În domeniul dezvoltării durabile, UE se află într-o poziție avansată. De altfel, este hotărâtă ca, alături de statele sale membre, să fie printre primii actori care pun în aplicare Agenda 2030 a ONU.

Printre principalele acțiuni care contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) în cadrul UE se numără:

In ceea ce privește ODD 1 referitor la „Eradicarea sărăciei sub toate formele sale peste tot în lume”, rolul Uniunii Europene pe plan intern, în conformitate cu principiul subsidiarității, este, în principal, acela de a sprijini statele membre în lupta împotriva sărăciei pentru a le ajuta să atingă obiectivul principal în materie de sărăcie stabilit de Strategia Europa 2020, într-un context în care criza a afectat progresul în direcția realizării obiectivului.

Pentru ODD 2 privind „Eradicarea foametei, garantarea securității alimentare, îmbunătățirea alimentației și promovarea agriculturii durabile”, reforma politicii agricole comune (PAC) are trei obiective care rămân extrem de relevante și prioritare pe ordinea de zi: producția alimentară viabilă, gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicile climatice, precum și dezvoltarea teritorială echilibrată. De asemenea, politica comună reformată în domeniul pescuitului are scopul de a contribui la aprovizionarea durabilă cu alimente prin intermediul activităților durabile de pescuit și de acvacultură. Prin intermediul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, UE sprijină acțiunile statelor membre pentru a furniza cantități suficiente de alimente sigure și nutritive celor mai defavorizate persoane. Aceste politici sunt completate de acțiunile de cercetare și inovare în materie de securitate alimentară și nutrițională precum FOOD 2030.

În ceea ce privește ODD 3Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele”. Sănătatea este esențială pentru bunăstarea individuală a persoanelor și pentru crearea unei economii durabile, deoarece aceasta este crucială pentru îmbunătățirea ratei de participare pe piața muncii și a productivității . Comisia va ajuta statele membre să atingă obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), în special cele privind reducerea mortalității cauzate de boli cronice, asigurarea asistenței medicale de calitate, consolidarea capacității de a preveni și gestiona amenințările la adresa sănătății la nivel mondial (inclusiv rezistența la antimicrobiene), eradicarea HIV/SIDA și a tuberculozei (și reducerea hepatitei) și punerea în aplicare a Convenției-cadru pentru controlul tutunului.

Privind ODD 4Asigurarea unui învățământ de calitate, favorabil incluziunii și echitabil și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”, UE a stabilit obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020 referitoare la numărul de tineri care părăsesc timpuriu școala și la rata de absolvire a învățământului terțiar. Prin intermediul Agendei pentru competențe, al Cadrului strategic pentru educație și formare 2020 de învățare reciprocă și schimb de bune practici și al programului Erasmus+, UE își direcționează eforturile de susținere activă a statelor membre pentru îmbunătățirea calității educației și a formării profesionale în scopul asigurării de oportunități pentru tineri.

În ceea ce privește ODD 5Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și fetelor”, egalitatea de gen este consacrată în cadrul juridic și politic al UE încă de la începutul integrării europene, iar noi politici care să abordeze inegalitățile persistente între bărbați și femei sunt în curs de elaborare. În mod similar, ODD 10Reducerea inegalităților existente la nivelul țărilor și între acestea” se află în centrul agendei sociale a UE și al politicii de coeziune.

Protecția mediului este esențială pentru calitatea vieții generațiilor prezente și viitoare. Anumite ODD pun un accent puternic pe aspectele de mediu, în special ODD 6 „Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și a salubrității pentru toți”, ODD 14Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă” și ODD 15 „Protejarea, refacerea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea degradării solurilor și refacerea acestora, precum și combaterea declinului biodiversității”. Îmbunătățirile de mediu ale Europei din ultimele decenii au fost încurajate de legislația UE care prevede un nivel ridicat de protecție în domenii precum calitatea apei și protecția naturii. Directivele privind păsările și habitatele protejează ecosistemele, în timp ce extinderea rețelei de zone protejate Natura 2000, cu până la 18 % din terenurile UE, constituie o realizare importantă. Pentru a atinge obiectivele UE de împiedicare a pierderii biodiversității până în 2020 și de refacere a cel puțin 15 % din ecosistemele degradate, sunt necesare eforturi suplimentare. În timp ce stocurile de pește ale Europei au suferit de pe urma pescuitului excesiv, multe stocuri se află acum în curs de redresare, ca rezultat al unei politici comune în domeniul pescuitului bine fundamentate științific. Comunicarea comună privind guvernanța internațională a oceanelor, recent adoptată, stabilește o serie de acțiuni menite să asigure oceane sigure, curate și gestionate în mod durabil.

Confruntată în continuare cu o serie de provocări la nivel de capital natural, Uniunea Europeană completează din ce în ce mai mult abordările legislative cu alte politici concepute pentru „Asigurarea unor modele de consum și de producție durabile” sau ODD 12. În acest caz, acțiunile privind eficiența utilizării resurselor și economia circulară vizează decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor și de degradarea mediului. Consumul durabil va necesita, de asemenea, politici privind consumatorii care să sensibilizeze și să permită consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză, menite să contribuie la sustenabilitate.

În domeniul energiei și al schimbărilor climatice, mai exact ODD 7Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, din surse sigure, durabile și moderne” și ODD 13Întreprinderea unor acțiuni concrete pentru combaterea schimbărilor climatice și a efectelor acestora”, UE a stabilit obiective ambițioase pentru 2030 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea ponderii energiei din surse regenerabile. În plus, există un angajament politic de alocare a cel puțin 20 % din bugetul UE pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice. Comisia a propus deja soluții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în toate sectoarele economiei, iar în curând va prezenta un pachet de inițiative pentru a încuraja tranziția către o energie curată. Acest pachet se va concentra pe realizarea obiectivelor privind eficiența energetică și sursele regenerabile, în scopul realizării uniunii energetice și în special a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030. Pachetul va contribui la stimularea ocupării forței de muncă și a creșterii economice, aducând beneficii rapide pentru economia reală.

In plan socioeconomic, Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii are ca scop ocuparea forței de muncă în proporție de 75 % pentru categoriile de vârste cuprinse între 20-64 ani, contribuind la ODD 8Promovarea unei creșteri economice susținute, favorabile incluziunii și durabile, a ocupării forței de muncă depline și productive, precum și a muncii decente pentru toți”. Redresarea pieței muncii s-a consolidat în decursul anilor 2015 și 2016, înregistrând o îmbunătățire semnificativă pentru majoritatea indicatorilor. Rata de ocupare a forței de muncă (20-64 de ani) a crescut în UE cu 0,9 puncte procentuale în 2015 și a continuat să crească până la 71,1 % în al doilea trimestru al anului 2016, depășind nivelul anterior crizei din 2008 de 70,3 % (anual) . Cu toate acestea, deși în scădere, discrepanțele existente pe piața forței de muncă între statele membre rămân semnificative, comparație cu perioada anterioară crizei, iar provocările privind șomajul în rândul tinerilor și al persoanelor cu handicap încă se mențin în mai multe state membre.

In cadrul ODD 9Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile și favorabile incluziunii și încurajarea inovării”, Planul de investiții pentru Europa vizează investiții strategice în domenii-cheie, precum infrastructura, cercetarea și inovarea, precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici. De asemenea, fondurile structurale și de investiții europene 15 au în vizor investiții în infrastructură, cercetare și inovare. Mecanismul pentru interconectarea Europei finanțează rețelele și infrastructurile reziliente de transport, telecomunicații și energie. Cercetarea și inovarea, pe care se bazează punerea în aplicare a aproape tuturor ODD, este finanțată prin Programul-cadru pentru cercetare și inovare (Orizont 2020). Tabloul de bord european privind inovarea din 2016 indică faptul că UE deține încă un avans considerabil în materie de performanță în raport cu multe alte țări, iar provocarea o constituie menținerea pe această poziție.

În ceea ce privește ODD 11Crearea unor orașe și localități favorabile incluziunii, sigure, reziliente și durabile”, cinci orașe din UE, și anume Stockholm, Viena, Londra, Frankfurt și Hamburg, constituie cinci dintre cele mai sustenabile opt orașe 16 . Agenda urbană a UE reprezintă efortul comun al Comisiei, al statelor membre și al orașelor europene de a consolida dimensiunea urbană a politicilor europene și naționale. În conformitate cu noua agendă urbană a ONU, UE consolidează reziliența mediului urban prin măsuri de prevenire a dezastrelor și a riscurilor legate de schimbările climatice. Convenția UE a primarilor privind schimbările climatice și energia este o măsură ascendentă pe plan local și regional ce abordează, într-o manieră integrată, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și accesul la energie sigură, durabilă și accesibilă.

În ceea ce privește ODD 16Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și favorabile incluziunii la toate nivelurile”, există politici și legislație la nivelul UE, iar multe dintre principiile de bază sunt prevăzute de Tratatul privind Uniunea Europeană și de Carta drepturilor fundamentale a UE și chiar depășesc obiectivele prevăzute în ODD 16.

In cadrul ODD 17Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă”, Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, va întreprinde acțiuni în vederea implementării agendei prin punerea în aplicare a unor politici corespunzătoare, prin mobilizarea unor mijloace financiare adecvate din toate sursele, inclusiv din sectorul privat, prin consolidarea capacităților, prin știință, tehnologie și inovare, prin comerț, prin asigurarea coerenței politicilor, precum și prin formarea de parteneriate în vederea consolidării obținerii de rezultate. Strategia „Comerț pentru toți” adoptată imediat după Agenda 2030 a ONU, prevede angajamentul UE privind o politică comercială și de investiții responsabilă, care să servească drept instrument de punere în aplicare a obiectivului de dezvoltare durabilă menit să stimuleze crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investițiile atât în Europa, cât și în afara acesteia.